Reklamacije, garancija i saobraznostReklamacije, garancija i saobraznost


Poštovani potrošači,

u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) “COOL Klima” doo Vršac odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma Vaše kupovine. Zakonska odgovornost “COOL Klima” doo Vršac ne postoji ako isporučena roba:

1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste

4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se uglavnom nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko je davalac garancije predvideo da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) “COOL Klima” doo Vršac nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata. U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju
2. pozivanjem broja: 013 839 259
3. prijavom na mail: centralniservis@coolklima.rs

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga “COOL Klima” doo Vršac o svom trošku upućuje ovlašćenog servisera na lice mesta koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije, ovlašćeni serviser će o trošku “COOL Klima”doo Vršac da izađe na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i eventualne popravke. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisera, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem ćemo Vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, obzirom da je u pitanju tehnička roba, u skladu sa Vašim zahtevom. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove izlaska na teren ovlašćenog servisera i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisera.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane “COOL Klima”doo Vršac, odnosno odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica, neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja, mehaničkog hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine klima uređaja (Član 49, prelazak rizika na Potrošača), varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda, korišćenja softvera drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača, preteranim radnim opterećenjem, uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično, trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše. Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga. Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehnickih mogucnosti propisanih od strane proizvođača.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke, odnosno izlazak na teren ovlašćenog servisera, dijagnostike i popravke. Spisak servisera isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestite o tome.

Odredbe ovih uslova se primenjuju na krajnje potrošače koji su kupili klima uređaje za njihova domaćinstva, dok se za pravna lica koja kupuju klima uređaje za njihovu delatnost ili radi dalje prodaje primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Odnosno, da budemo precizniji na ugovorne odnose dva pravna lica/preduzetnika (business to business) primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

“COOL Klima” doo Vršac će izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.